Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "PEPI RER", reģistrācijas numurs: 44103026983, Adrese: Parka iela 25, Valka, LV-4701 (turpmāk – PEPI RER) ir apņēmies un īsteno Jūsu privātuma aizsardzību. Šī privātuma politika izskaidro mūsu datu apstrādes paņēmienus un Jūsu iespējas attiecībā uz to, kādā veidā Jūsu personas dati tiek apkopoti un izmantoti.

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

1. PEPI RER apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta - datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās interesēs - lai realizētu no PEPI RER un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas PEPI RER likumīgās intereses.

Privātuma politika attiecībā uz personas datu aizsardzību pamatojas uz 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 2016/679 (turpmāk tekstā – Regula).

2. PEPI RER likumīgās intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • saglabāt Klientu preču un pakalpojumu pasūtījumus, kā arī piezīmes par tiem (piemēram mutiskas vai rakstiskas);
 • analizēt PEPI RER mājaslapas darbību;
 • administrēt PEPI RER Klienta kontu;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • nosūtīt ziņojumus par pieteikuma un pirkuma līgumu izpildes gaitu;
 • novērst krāpniecību;
 • administrēt pirkumus, maksājumus un pasūtījumus;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

3. PEPI RER apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • klienta identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • preču piegādei un pakalpojumu sniegšanai (līguma saistību izpildei);
 • preču reklamēšanai un izplatīšanai jeb komerciāliem nolūkiem;
 • klientu apkalpošanai;
 • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
 • norēķinu administrēšanai;
 • mājas lapas darbības uzlabošanai.

PERSONAS DATU APSTRĀDE

4. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai PEPI RER var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, preču piegāde, līzinga pakalpojumi, komerciālu ziņojumu izsūtīšana un tamlīdzīgi. Izpildot šos uzdevumus, PEPI RER sadarbības partneri apstrādā Klienta personas datus un ir uzskatāmi par PEPI RER datu apstrādes operatoriem (apstrādātājiem) un PEPI RER ir tiesības nodot sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

5. PEPI RER sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar noslēgto Datu apstrādes līgumu un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei PEPI RER uzdevumā.

6. PEPI RER neizpauž trešajām personām Klienta personas datus izņemot šādus gadījumus:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros (piemēram preču piegāde);
 • ja Klients ir devis skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos PEPI RER likumīgo interešu aizsardzībai.

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS NOTIEK TIK ILGI:

 • kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā PEPI RER vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;
 • kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTA TIESĪBAS

7. Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

8. Klients ir tiesīgs pieprasīt izbeigt viņa personas datu apstrādi, pieprasīt informāciju par mērķiem kādiem tiek izmantoti viņa personas dati, kā arī pieprasīt viņa personas datu pārsūtīšanu plaši izmantotajā formātā viņam pašam vai trešajām personām. Lai izvairītos no klienta datu un tiesību ļaunprātīgas izmantošanas, pieteikumu var iesniegt tikai tādā formā, kas ļauj identificēt personas, kas iesniedz pieteikumu, identitāti (pieteikums jāparaksta digitālā veidā vai jāiesniedz personīgi PEPI RER). Mums ir tiesības sniegt atbildi uz šādiem pieteikumiem 30 dienu laikā.

Prasība izbeigt datu apstrādi tiek uzskatāma par pastāvīgā klienta līguma izbeigšanas pieteikumu.

KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Klients piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, komerciālu paziņojumu saņemšana u.c.), var dot mājas lapā, pasūtījuma noformēšanas sadaļā.

9. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota.

10. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā

11. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

SAZIŅA AR KLIENTU UN KOMERCIĀLI PAZIŅOJUMI

12. PEPI RER veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi).

13. Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi PEPI RER veic uz noslēgtā līguma pamata (piemēram, preču piegādes laiku saskaņošana, informācija par pirkumiem un rēķiniem, par līzinga pieteikuma statusu u.c.).

14. Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par PEPI RER veic saskaņā ar normatīvajiem aktiem vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

15. Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam (arī pēc pakalpojumu līguma izbeigšanās). Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas.

16. PEPI RER pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums, kas var būt līdz trijām diennaktīm.

MĀJASLAPAS APMEKLĒJUMI UN SĪKDATŅU APSTRĀDE

17. PEPI RER mājaslapa izmanto sīkdatnes.

18. PEPI RER mājaslapās var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko PEPI RER nenes atbildību.

CITI NOTEIKUMI

Visu ar Privātuma politiku vai datu apstrādi saistīto jautājumu un problēmu risināšanai, kā arī gadījumos, kad klients vēlas atteikties no komercpaziņojumu saņemšanas vai pilnībā dzēst savus datus no sava profila, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot elektroniskā pasta adresi info@pepirer.lv.

Jums ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tiesā savu datu aizsardzībai.

Lietojot vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai saskaņā ar mūsu Privātuma politikaPiekrītu